Πληροφορίες Συγγραφής Εργασιών

Παρακάτω παρατίθεται μία πρότυπη μορφή για την υποβολή εργασιών προς κρίση τόσο στο Κεντρικό Συνέδριο αλλά και για την παράλληλη δράση του μικρού συνεδρίου των μαθητών.